JustiN diary

Bay đi Canada

Đang bay trên bầu trời USA

Trăng phản chiếu trên cánh tàu bay khi bình minh đang dần lên…

Add comment